O centru

/ O centru

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů (MCMI) bylo založeno 1. 1. 2016. MCMI je samostatným oddělením Národního muzea a je realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Vznik MCMI je důsledkem neuspokojivého stavu současného zpracování a ošetření specifické kategorie movitého kulturního dědictví – hudebních nástrojů – v České republice.

Hudební nástroje jsou předmětem výzkumu specializované muzikologické disciplíny − organologie. Jejich zkoumání a zhodnocení vyžadují odborné metodologické postupy. Totéž platí o zásadách jejich ošetření, konzervování a restaurování a také o pravidlech zacházení s nimi. Historicky nejstarší a zároveň nejobsáhlejší (přibližně 2800 hudebních nástrojů) česká sbírka hudebních nástrojů Národního muzea − Českého muzea hudby prošla v průběhu svého dlouholetého vývoje různými způsoby zpracování, zhodnocení a uchování, vybudovala si rozsáhlou odbornou knihovnu i obsáhlé databáze informací nutné pro odbornou správu hudebních nástrojů. Četné prvotřídní nástroje v této sbírce (mimo jiné z tzv. Státní sbírky hudebních nástrojů) si v minulosti vyžádaly určité restaurátorské zásahy, které byly zpracovány předními českými i zahraničními odborníky. Dlouhodobé aktivity Českého muzea hudby v tomto oboru vytvořily hustou kontaktní síť odborníků pro konzultace vhodných konzervátorských a restaurátorských zásahů na jednotlivých skupinách hudebních nástrojů, navíc dlouholetá zkušenost se správným ošetřením historických hudebních nástrojů činí z restaurátorů Českého muzea hudby přední odborné centrum v dané oblasti. Vznik metodického centra pro dokumentaci, konzervaci a restaurování hudebních nástrojů pod patronací Národního muzea − Českého muzea hudby je proto logickým výsledkem mnohaletého vývoje a odborné připravenosti této instituce.

Cíl projektu

Cílem projektu je odborné zpracování všech typů hudebních nástrojů evropského instrumentáře ve sbírkách České republiky, a to třemi základními přístupy:

 • vytvořením metodologických přístupů práce v dané oblasti
 • poradenstvím v dané oblasti
 • zpracováním konkrétních sbírek

Zpracováním sbírek se rozumí odborná dokumentace, zhodnocení stavu a navržení vhodných konzervátorských či restaurátorských zásahů. Výsledkem vytvoření metodických návodů bude jednotná a odborně správná koncepce zpracování sbírek hudebních nástrojů v České republice. Poradenství v dané oblasti je nutné z toho důvodu, že většina sbírek hudebních nástrojů není spravována specializovanými odborníky, nýbrž například historiky umění, obecnými historicky, muzeology atd., jejichž metodologické postupy zpracování historického předmětu se od organologických metod v mnohém liší. Konečně průzkum sbírek hudebních nástrojů různých institucí (muzea, objekty Národního památkového ústavu, církevní instituce, školy, popř. soukromé subjekty) zajistí nejen samotné zpracování sbírkových předmětů, ale jeho výsledkem bude rovněž zvýšení povědomí o počtu a stavu hudebních nástrojů jako specifické oblasti movitého kulturního dědictví v České republice.

Koncepce

Koncepce metodického centra navazuje dílčím způsobem na zkušenosti jiných metodických center fungujících v České republice, metodologicky ale vychází především z norem standardizovaných CIMCIM, tj. specializovaným mezinárodním komitétem ICOM sdružujícím muzea se sbírkami hudebních nástrojů (http://network.icom.museum/cimcim), a projektu MIMO (Musical Instrument Museums online, http://www.mimo-international.com/MIMO).

Předmětem zájmu jsou všechny typy hudebních nástrojů, a to primárně nástroje tradičního instrumentáře evropské hudební kultury, sekundárně též nástroje evropské lidové kultury. Z předmětu zájmu jsou prozatím vyloučeny nástroje mimoevropské hudební kultury, které se v českých sbírkách vyskytují v nepoměrně nižším počtu a vyžadují specifický přístup jak k dokumentaci, tak i ke konzervování a restaurování.

Z důvodu široké rozmanitosti historické a umělecké hodnoty hudebních nástrojů v českých sbírkách je nutno předměty zájmu rozdělit do třech níže uvedených kategorií a jejich zpracování (zejména metodiku restaurování) koncipovat samostatně dle příslušných kategorií:

 • kategorie A: nástroje světového kulturního a historického významu
 • kategorie B: nástroje národního kulturního a historického významu
 • kategorie C: nástroje obecně historického významu

Klíčové aktivity

Cíl projektu zahrnuje samozřejmě celou řadu odborných aktivit, které se prolínají ve všech třech základních přístupech:

 • odborné zpracování hudebních nástrojů v českých sbírkách
 • konzultace a poradenství v oblasti dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů
 • konzervátorsko-restaurátorské zásahy na hudebních nástrojích
 • poskytování nezávislých odborných posouzení v oblasti konzervování / restaurování
 • tvorba konkrétních metodických návodů pro dokumentaci hudebních nástrojů i pro běžnou konzervátorskou praxi
 • dokumentace konzervátorsko-restaurátorských zásahů
 • spolupráce s ostatními metodickými centry a specializovanými institucemi v České republice i zahraničí
 • stanovení správného režimu zacházení se sbírkami
 • hodnocení klimatických a světelných podmínek, chemických vlivů v muzejních institucích
 • další budování a doplňování odborné knihovny zpřístupněné veřejnosti
 • vzdělávací servis a propagace (publikace, přednášky na konferencích)

Termínované úkoly

Realizace projektu vychází s postupného plnění návazných termínovaných úkolů dle níže uvedeného střednědobého plánu:

2016

 • tvorba specializovaných metodik pro dokumentaci a konzervování hudebních nástrojů
 • základní dokumentace sbírek hudebních nástrojů zainteresovaných institucí za účelem přesnějšího zjištění počtu a stavu hudebních nástrojů v České republice
 • vytipování nejvzácnějších předmětů (kategorie A, B) bezprostředně ohrožených zánikem a podpora při jejich záchraně formou vhodného konzervátorského zásahu (konzervace nástroje ve stávajícím stavu tak, aby zkáza nemohla dále pokračovat)

2017

 • průběžná detailní dokumentace vybraných sbírek hudebních nástrojů
 • tvorba specializované metodiky pro restaurování hudebních nástrojů
 • podpora při řešení restaurátorského ošetření nejvzácnějších předmětů (kategorie A)  
 • zpřístupnění vytvořených metodik zainteresovaným institucím formou publikační činnosti a seminářů
 • konzultace a poradenství

2018

 • průběžná detailní dokumentace vybraných sbírek hudebních nástrojů
 • podpora při řešení restaurátorského ošetření nejvzácnějších předmětů (kategorie A)
 • podpora při řešení konzervátorských (případně též restaurátorských) zásahů na dalších předmětech (kategorie B)
 • konzultace a poradenství

2019

 • průběžná detailní dokumentace vybraných sbírek hudebních nástrojů
 • podpora při řešení konzervátorských (případně též restaurátorských) zásahů na dalších předmětech (kategorie C)
 • konzultace a poradenství
 • zhodnocení činnosti a výsledků aktivit metodického centra, aktualizace klíčových aktivit a tvorba aktualizovaného střednědobého plánu na rozpětí let 2020–2024