Training school „Joining MIMO“

Training school „Joining MIMO“

Reportáž ze školení "Připojte se k MIMO" aneb světová databáze hudebních nástrojů a její výhody a specifika

Ve dnech 5. – 8. dubna 2016 proběhlo na půdě Narodoweho Instytutu Fryderyka Chopina v polské Varšavě školení o možnostech institucionálního připojení se k mezinárodní databázi MIMO. Školení bylo zastřešeno projektem Woodmusick (http://woodmusick.org/) a financováno institucí COST (http://www.cost.eu/).

Mezinárodní celosvětový projekt MIMO (Musical Instrument Museums Online, http://www.mimo-international.com/MIMO) je světově nejrozsáhlejší databáze hudebních nástrojů spravovaných veřejnými institucemi. V současné době čítá tato databáze více než 62 tisíc záznamů (http://www.mimo-db.eu/).

Projekt byl zahájen v roce 2009 s přímou podporou ICOM jako konsorcium 11 nejvýznamnějších evropských sbírek hudebních nástrojů (mj. Philharmonie De Paris – Musée De La Musique; University of Edinburgh; Germanisches Nationalmuseum; Musical Instruments Museum Brussels; Royal College of Music Museum London). Cílem projektu bylo vytvořit společnou databázi sbírek s aplikací stanovených odborných standardů a zpřístupnit ji veřejnosti pro široké odborné i laické využití.

V letech 2011–2016 probíhala druhá etapa projektu (zapojeno již 25 institucí). Návazná třetí etapa, která otevírá možnost připojit se k projektu, bude zahájena v roce 2017. V roce 2016 bylo z toho důvodu uspořádáno školení, jehož cílem bylo seznámit další instituce s možnostmi připojení se k projektu.

Hlavním přínosem tohoto projektu je:

  • veřejné zpřístupnění nejvýznamnějších sbírek hudebních nástrojů odbornou cestou s aplikací jednotných standardů dokumentace a digitalizace
  • tvorba standardů dokumentace sbírek pro potřeby databázových programů
  • tvorba metodiky digitalizace sbírky
  • propojení s dalšími světovými databázovými projekty (Europeana, Geonames)

 

Projekt MIMO sestává ze dvou základních modulů:

  • databáze nástrojů:  Databáze nástrojů umožňuje velmi jednoduché a účinné prohledávání uložených záznamů dle názvu nástroje, výrobce, místa výroby, klíčových slov atd. a dále filtrování dle nástrojových skupin, místa vzniku apod.
  • thesaurus: Součástí projektu je jazykový slovník, který umožňuje vícejazyčné vyhledávání ve všech polích databázových záznamů. Tento devítijazyčný slovník uvádí nejen základní pojmenování jednotlivých nástrojů, ale umožňuje také přidávání různých jazykových ekvivalentů včetně různorodých dialektových pojmenování nástrojů a nástrojových skupin. Základní fulltextové vyhledávání se tak stává mnohem účinnější, neboť není vázáno na konkrétní jazyk. Jednotlivé termíny jsou v Thesauru navíc opatřeny metadaty v podobě základního popisu termínu a odkazu na konkrétní zdroj použitého termínu. V nastávající etapě činnosti se plánuje rozšíření Thesauru o další jazyky.

 

Struktura jednotlivých záznamů

Všechny záznamy databáze MIMO jsou zároveň předávány do databáze Europeana. Tento projekt ovšem nemůže nahradit databázi MIMO, jejíž struktura jednotlivých záznamů je z odborné stránky detailnější, z hlediska vyhledávacích a filtrovacích nástrojů pružnější a navíc obsahuje i možnost připojení dalších multimediálních souborů (audio, video). Pro popis i digitalizaci předmětů byla vytvořena jednotná metodika, která umožňuje vyváženou práci s jednotlivými záznamy. 

Databáze používá k systematickému třídění nástrojů klasifikaci Sachs-Hornbostel, která je v tomto ohledu uznávaným standardem, neboť její klasifikační metoda založená na Deweyově číselném systému překonává úspěšně jazykové bariéry při mezinárodní výměně dat. Pro dokumentaci nástrojů je aplikován standard LIDO (http://network.icom.museum/cidoc/working-groups/lido/what-is-lido/).

Jedním ze zásadních výstupů projektu je metodika digitalizace předmětů (MIMO Digitisation Standard), která byla vytvořena na základě odborné expertízy a diskuze předních světových odborníků, a její důsledná aplikace na všechny záznamy databáze. Tato metodika byla uznána jako standard také institucí CIMCIM (komitét ICOM, International Committee for Museums and Collections of Musical Instruments).

Jedinečná databáze nejvýznamnějších sbírek hudebních nástrojů umožňuje členským institucím:

  • odbornější práci s vlastními sbírkami (sdílení odborných informací o neobvyklých nebo ojedinělých hudebních nástrojích či výrobcích)
  • výraznou a hlavně odbornou prezentaci instituce a jejích sbírek jako nedílné součásti profesionální úrovně instituce
  • zisk nových kontaktů a zkušeností pro konzultace konzervátorských a restaurátorských záměrů

 

Školení vedli Norman Rodger z Univesity of Edinburgh, Rodolphe Bailly ze Cité de la musique Paris, Frank Bär z Germanisches Nationalmuseum Nürnberg a Saskia Willaert z Muziekinstrumentenmuseum Brussel. Školení bylo rozděleno na 3 samostatné workshopy pojednávající problematiku metadat, slovníku a procesu digitalizace. Na závěr proběhla diskuze týkající se problematických otázek projektu.

České muzeum hudby bude usilovat o začlenění do tohoto projektu.