S. Šindlářová – A. Selucká: Klavír Leoše Janáčka – průzkum prostředí a restaurování

S. Šindlářová – A. Selucká: Klavír Leoše Janáčka – průzkum prostředí a restaurování

Fórum pro konzervátory-restaurátory 2020, roč. 10, č. 1, s. 25–31.

Příspěvek přináší zhodnocení stavu původního klavíru Leoše Janáčka vzhledem k působení různých klimatických podmínek, kterým byl vystaven v minulosti a v novodobé muzejní expozici Moravského zemského muzea. Současné klimatické parametry prostředí byly statisticky zpracovány a posouzeny na základě přijatelných sezónních a krátkodobých výkyvů relativní vlhkosti a teploty vzduchu. Pozornost byla též věnována monitoringu prostředí během transportu a restaurování klavíru na specializovaném pracovišti ve Vídni. V této souvislosti jsou shrnuty základní informace o průběhu restaurování a následném stavu klavíru po ošetření. Navržena jsou reálná opatření pro zajištění větší stability mikroklimatu prostoru, vycházející jednak z konzervátorských nároků, ale i z požadavku komfortu návštěvníků během návštěvy expozice.

Klavír Leoše Janáčka – průzkum prostředí a restaurování